назва

Коли жителі Хмельниччи­ни зможуть обрати нову назву для «Південно-Західної залізниці»

XIX сто­річ­чя: бу­дів­ниц­тво за­ліз­ниць та од­но­час­но зро­сій­щен­ня Ук­ра­їни царсь­ким ре­жи­мом. Все ра­ху­ва­лось від­носно Мос­кви, і дві по­туж­ні ук­ра­їнсь­кі за­ліз­ни­ці от­ри­ма­ли наз­ви, що не ма­ють в со­бі ні­чо­го ук­ра­їнсь­ко­го з ге­ог­ра­фіч­ної точ­ки зо­ру — «Пів­денна» та «Пів­денно-За­хід­на».

Популярне