На водосховищі Хмельницької АЕС лебеді рятуються від лютих морозів

Фото: https://denzadnem.com.ua/

Ос­танні ви­хід­ні ви­яви­ли­ся не лег­ки­ми для пта­хів че­рез знач­не зни­жен­ня тем­пе­ра­ту­ри по­віт­ря на всій те­ри­то­рії Ук­ра­їни. Не ста­ла вик­лю­чен­ням Хмель­нич­чи­на та су­сід­ні з нею об­ласті. Кіль­ка но­чей пос­піль стов­пчи­ки тер­мо­мет­рів зни­жу­ва­ли­ся до –20..–23 °С. На во­дос­хо­ви­щі Хмель­ницької А­ЕС, яке не за­мер­зає на­віть у лю­ті мо­ро­зи, зле­ті­ли­ся сот­ні ле­бе­дів та май­же ти­ся­ча різ­но­го ви­ду во­доп­лавних.

Ле­бе­ді на­ле­жать не до міг­ру­ючих ви­дів пта­хів (тих, які від­лі­та­ють нап­ри­кін­ці лі­та — на по­чат­ку осе­ні да­ле­ко на пів­день), а до ко­чо­вих. Про­тя­гом хо­лод­но­го се­зо­ну во­ни пе­ре­мі­щу­ють­ся на пев­ні від­ста­ні в по­шу­ку міс­ця, при­дат­но­го для тим­ча­со­во­го пе­ре­бу­ван­ня. Са­ме во­дос­хо­ви­ще ХА­ЕС ста­ло єди­ним при­хис­тком для пта­хів на пе­рі­од лю­тих мо­ро­зів.

Так, 16 січ­ня до ад­мі­ніс­тра­ції на­ці­ональ­но­го при­род­но­го пар­ку «Дер­мансь­ко-Ос­трозь­кий» звер­нувся ста­рос­та се­ла Но­во­ма­лин Ос­трозь­ко­го району Ко­валь­чук М. А. з про­хан­ням звіль­ни­ти з льодо­во­го по­ло­ну ле­бе­дів-ши­пу­нів, які за­ли­ши­ли­ся на зи­мів­лю у сіль­ській во­дой­мі. Те­ри­то­рі­аль­но во­на роз­та­шо­ва­на у заз­на­че­но­му пар­ку.

«Де­які ле­бе­ді, на пер­ший пог­ляд, не по­да­ва­ли оз­нак жит­тя. Ди­рек­тор на­ці­ональ­но­го пар­ку Вер­це­ха О. М. тер­мі­но­во звер­нувся до на­чаль­ни­ка по­жеж­ної час­ти­ни, служ­би ци­віль­но­го за­хис­ту в міс­ті Ос­тро­зі та Ос­трозь­ко­му районі За­ві­рю­хи В. М. у ви­рі­шен­ні пи­тан­ня з по­ря­тун­ку пта­хів. Ко­ман­да пра­ців­ни­ків да­ної служ­би, ви­їхав­ши на міс­це по­дії, ви­ко­рис­та­ла спец­за­со­би та діс­та­ла­ся до ле­бе­дів-ши­пу­нів. Пта­хи по­во­ди­ли се­бе мля­во, але мог­ли пе­ре­су­ва­ти­ся са­мос­тій­но. В ре­зуль­та­ті дій пра­ців­ни­ків ле­бе­ді, у кіль­кос­ті 12 осо­бин, під­ня­ли­ся у по­віт­ря та по­ле­ті­ли у нап­рямку во­дой­ми-охо­лод­жу­ва­ча Хмель­ницької А­ЕС», — йдеть­ся у по­ві­дом­ленні на­ці­ональ­но­го при­род­но­го пар­ку «Дер­мансь­ко-Ос­трозь­кий».

Вже 17 січ­ня ста­ло ві­до­мо про вря­то­ва­но­го ле­бе­дя-ши­пу­на в міс­ті Сарни, що на Рів­ненщи­ні. Ви­пус­ти­ли пта­ха та­кож на во­дос­хо­ви­ще ХА­ЕС.

«Цей пер­ший в Ук­ра­їні ле­бідь­-ши­пун з ший­ною міт­кою, окіль­цьова­ний ор­ні­то­ло­гом Олек­сан­дром Доб­ринсь­ким і при­ве­зе­ний на во­дос­хо­ви­ще Хмель­ницької А­ЕС. Його прий­ня­ла зграя ле­бе­дів в свою ком­па­нію», — на­пи­са­ла у фей­сбу­ці Ста­ніс­ла­ва Ро.

Тож на­ра­зі на заз­на­че­ній во­дой­мі мож­на спос­те­рі­га­ти ней­мо­вір­не ви­до­ви­ще — зи­мів­лю кіль­кох со­тень бі­ло­ши­їх пта­хів-кра­се­нів.

Джерело: «День за днем»

 

Приєднуйтесь до нашого каналу у Telegram
Поділіться в соціальних мережах:

Популярне