Не­ті­шин

У Нетішині запрацює ПЛР-лабораторія, придбана за кошти місцевого бюджету

Вчо­ра, 13 жов­тня, на ад­ре­су КНП «СМСЧ м. Не­ті­шин» на­дій­шло дов­го­очі­ку­ва­не при­єм­не по­ві­дом­лення від МОЗ Ук­ра­їни — під­при­ємс­тво от­ри­ма­ло лі­цен­зію на впро­вад­ження ді­яль­нос­ті з ме­дич­ної прак­ти­ки, пов’яза­ної зі ство­рен­ням ПЛР-ла­бо­ра­то­ріі.

Популярне