Лабораторія

Лабораторія в Славуті отримала атестат європейської акредитації

Клі­ні­ко-ді­аг­ностич­на ла­бо­ра­то­рія Сла­вутсь­кої місь­кої лі­кар­ні пер­шою в Ук­ра­їні се­ред ко­му­наль­них зак­ла­дів місь­ко­го та район­но­го ти­пу, от­ри­ма­ла атес­тат єв­ро­пей­ської ак­ре­ди­та­ції ДСТУ ISO 15:189.

Популярне