Славутчанина обрали виконавчим директором Українського культурного фонду

Фото: https://denzadnem.com.ua/

27 квіт­ня Наг­ля­до­ва Ра­да Ук­ра­їнсь­ко­го куль­тур­но­го фон­ду про­ве­ла фі­наль­ний етап кон­курсу на по­са­ду Ви­ко­нав­чо­го ди­рек­то­ра УКФ. Під час від­кри­тих спів­бе­сід бу­ло прос­лу­ха­но прог­ра­ми два­над­цятьох кан­ди­да­тів, се­ред яких наш зем­ляк та ав­тор праць про іс­то­рію Сла­ву­ти — Вла­дис­лав Бер­ковсь­кий.

Вла­дис­лав Бер­ковсь­кий є фа­хів­цем з дер­жавної по­лі­ти­ки в ар­хівній сфе­рі, дже­ре­лоз­навцем, кан­ди­да­том іс­то­рич­них на­ук.

У 2000 за­кін­чив гу­ма­ні­тар­ний фа­куль­тет На­ці­ональ­но­го уні­вер­си­те­ту «Ос­трозь­ка ака­де­мія». У лю­то­му 2012 ро­ку за­кін­чив На­ці­ональ­ну ака­де­мію дер­жавно­го уп­равлін­ня при Пре­зи­ден­то­ві Ук­ра­їни за спе­ці­аль­ніс­тю «Уп­равлін­ня сус­піль­ним роз­витком».

З 2015 ро­ку очо­лює Цен­траль­ний дер­жавний кі­но­фо­то­фо­но­ар­хів Ук­ра­їни ім. Г. С. Пше­нич­но­го.

У жов­тні 2020 ро­ку у при­мі­щен­ні Сла­вутсь­­кої місь­­кої біб­лі­оте­ки для ді­тей та до­рос­лих від­бу­ла­ся пре­зен­та­ція збір­ни­ка до­ку­мен­тів та ма­те­рі­алів «Ше­пе­тівсь­­кий ок­руж­ний му­зей у Сла­ву­ті (1926–1935)» кан­ди­да­та іс­то­рич­них на­ук, дже­ре­лоз­нав­ця, ар­хі­віс­та, ди­рек­то­ра Цен­траль­­но­го дер­жав­но­го кі­но­фо­то­фо­но­ар­хі­ву Ук­ра­їни ім. Г. С. Пше­нич­но­го Вла­дис­ла­ва Бер­ковсь­­ко­го.

До­від­ка

Ук­ра­їнсь­кий куль­тур­ний фонд (УКФ) — дер­жавна ус­та­но­ва, ство­ре­на у 2017 ро­ці, на під­ста­ві від­по­від­но­го За­ко­ну Ук­ра­їни, з ме­тою спри­ян­ня роз­витку на­ці­ональ­ної куль­ту­ри та мис­тец­тва в дер­жа­ві, за­без­пе­чен­ня спри­ят­ли­вих умов для роз­витку ін­те­лек­ту­аль­но­го та ду­хов­но­го по­тен­ці­алу осо­бис­тості й сус­піль­ства, ши­ро­ко­го дос­ту­пу гро­ма­дян до на­ці­ональ­но­го куль­тур­но­го над­бання, під­трим­ки куль­тур­но­го роз­ма­їт­тя та ін­тегра­ції ук­ра­їнсь­кої куль­ту­ри у сві­то­вий куль­тур­ний прос­тір. Ді­яль­ність фон­ду, згід­но з чин­ним за­ко­но­давс­тва, спря­мо­ву­єть­ся та ко­ор­ди­ну­єть­ся Мі­ніс­терс­твом куль­ту­ри Ук­ра­їни.

Інформує видання «День за днем»

Приєднуйтесь до нашого каналу у Viber та Telegram
Поділіться в соціальних мережах:

Популярне