У Нетішині вуличний пес серед білого дня пошматував ногу дитині

Фото: Наталії Коханюк

У міс­ті Не­ті­ши­ні Ше­пе­тівсь­ко­го району ще кіль­ка ро­ків то­му роз­по­чав свою ро­бо­ту при­ту­лок для тва­рин (офі­цій­на наз­ва — те­ри­то­рія для тим­ча­со­вої пе­рет­римки без­при­туль­них тва­рин). Од­нак, си­ту­ація із чо­ти­ри­ла­пи­ми без­хать­ка­ми ще й до­сі не ви­рі­ше­на. Дня­ми без­при­туль­ний пес на­ки­нув­ся на 10-річ­но­го хлоп­чи­ка та бук­валь­но пош­ма­ту­вав йому но­гу. На­ра­зі ди­ти­на пе­ре­бу­ває у ста­ці­она­рі хі­рур­гічно­го від­ді­лен­ня.

Аби змен­ши­ти по­пу­ля­цію чо­ти­ри­ла­пих, та, як нас­лі­док, кіль­кість по­ку­са­них, вла­да ос­таннім ча­сом на­віть роз­по­ча­ла штра­фу­ва­ти тих, хто їх під­го­до­вує. Для то­го за­лу­чи­ли по­лі­цей­ських офі­це­рів гро­ма­ди та спе­ці­аліс­тів ви­кон­ко­му. Во­ни вста­нов­лю­ва­ли осіб та скла­да­ли ад­мі­ніс­тра­тив­ні про­то­ко­ли за оз­на­ка­ми стат­ті 152 «По­ру­шен­ня дер­жавних стан­дартів, норм і пра­вил у сфе­рі бла­го­ус­трою на­се­ле­них пун­ктів, пра­вил бла­го­ус­трою те­ри­то­рій на­се­ле­них пун­ктів» Ко­дек­су Ук­ра­їни про ад­мі­ніс­тра­тив­ні пра­во­по­ру­шен­ня. Сан­кція стат­ті пе­ред­ба­чає нак­ла­ден­ня штра­фу від 20 до 80 не­опо­дат­ко­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян (су­ма штра­фу ся­гає до 1 360 гри­вень).

Од­нак, поп­ри та­кі за­хо­ди, проб­ле­ма з без­при­туль­ни­ми пса­ми не ви­рі­ше­на. Дня­ми «без­хать­ко» на­пав на ди­ти­ну.

«Без­при­туль­на со­ба­ка по­ку­са­ла ди­ти­ну! Вже вдру­ге! І знов курс вак­ци­на­ції від ска­зу (5 доз). По­діб­на си­ту­ація бу­ла два ро­ки то­му, тіль­ки в ін­шо­му мік­ро­районі міс­та. Ша­нов­ні до­рос­лі, на­га­дай­те сво­їм ді­тям як ді­яти у ра­зі на­па­ду со­бак, ос­кіль­ки во­ни в біль­шос­ті бі­га­ють згра­ями. Ок­ре­ме «дя­кую» лю­дям, що пос­тій­но го­ду­ють со­бак, аби во­ни ки­да­лись та шма­ту­ва­ли на­ших ді­тей.

Пост пи­шу не для ко­мен­та­рів на віч­ну те­му бро­дя­чих со­бак, а зад­ля то­го, щоб убез­пе­чи­ти се­бе та сво­їх ді­тей від аг­ре­сії тва­рин.

Час та міс­це по­дії: поб­ли­зу ЖК «Вар­шавсь­кий», р-н ЗОШ № 4, що в міс­ті Не­ті­ши­ні, близь­ко 15:00», — на­пи­са­ла На­та­лія Ко­ха­нюк на сво­їй сто­рін­ці у фей­сбу­ці.

Ін­ци­дент став­ся ще 18 сер­пня. Втім, рід­ні хлоп­чи­ка та сам ма­лень­кий по­тер­пі­лий ще й до­сі не мо­жуть огов­та­ти­ся від пе­ре­жи­то­го. Від­так, лиш вчо­ра жін­ка до­да­ла ще де­які шо­ку­ючі под­ро­би­ці:

«Не мо­жу мов­ча­ти!!! Ді­ти ві­дій­шли від шо­ку і роз­ка­за­ли под­ро­би­ці на­па­ду без­при­туль­ної со­ба­ки на на­шу ди­ти­ну, який став­ся 18.08.2021 близь­ко 15:00 поб­ли­зу ЖК «Вар­шавсь­кий». Со­ба­ка дві­чі вку­си­ла но­гу, по­тім дьор­га­ючи (ма­ха­ючи) го­ло­вою з ди­тя­чою но­гою в зу­бах на­ма­га­ла­ся ві­дір­ва­ти шма­ток ті­ла! На дру­гу до­бу на­ша ди­ти­на піз­но вве­че­рі «швид­кою до­по­мо­гою» бу­ла дос­тавле­на в лі­кар­ню з тем­пе­ра­ту­рою під со­рок, і з ра­ни ви­ті­кав гній з неп­ри­єм­ним за­па­хом. В ра­ну на «по­жо­ва­ні со­ба­кою» во­лок­на пот­ра­пи­ла сли­на, па­то­ген­на мік­рофло­ра со­ба­чо­го ро­та, со­ба­чої їжі ( в т. ч. тва­рин­но­го по­ход­ження) ну і, зви­чай­но ж, всі бак­те­рії, які тіль­ки мо­жуть бу­ти у міс­ці го­ду­ван­ня тва­ри­ни в жа­ру».

Зі слів ма­ми, 10-річ­ний хлоп­чик на­ра­зі зна­хо­дить­ся на ста­ці­онар­но­му лі­ку­ван­ні в хі­рур­гічно­му від­ді­лен­ні:

«В ра­ну пос­тавле­но дре­на­жі, приз­на­че­но кра­пель­ни­ці та ін’єк­ції з силь­ни­ми ан­ти­бі­оти­ки. Ди­ти­на мужньо тер­пить пе­рев’яз­ки та біль… Со­ба­ка й до­сі на во­лі та очі­кує нас­тупну жер­тву. Да­вай­те й на­да­лі бу­де­мо тер­пі­ти цей без­лад».

Вар­то заз­на­чи­ти, кош­ти та зе­мель­ну ді­лян­ку пло­щею пів гек­та­ра місь­ка вла­да Не­ті­ши­на ви­ді­ли­ла у 2019-му. Роз­та­шо­ва­ний при­ту­лок на те­ри­то­рії там­тешньої «пі­онер­ки». Од­нак, про­го­ду­ва­ти та прос­те­ри­лі­зу­ва­ти со­бак міс­то не змог­ло, не зва­жа­ючи на до­по­мо­гу во­лон­те­рів.

Матеріал підготувала Любов Гончарук для ресурсу denzadnem.com.ua.

Приєднуйтесь до нашого каналу у Viber та Telegram
Поділіться в соціальних мережах:

Популярне