У Шепетівській ТГ підвищили ставки податків для підприємців

Фото: https://denzadnem.com.ua/

Учора відбулась 11-та се­сія Ше­пе­тівсь­ких місь­кої ра­ди 8-го скли­кан­ня. Се­ред пи­тань, які розглядалися, — про вста­нов­лення міс­це­вих по­дат­ків та збо­рів.

Цей про­єкт рі­шен­ня вик­ли­кав три­ва­лу дис­ку­сію се­ред на­род­них об­ранців.

Зок­ре­ма, під­при­єм­цям дру­гої гру­пи єди­но­го по­дат­ку сут­тє­во збіль­ши­ли став­ку.

На­чаль­ник від­ді­лу до­хо­дів фі­нан­со­во­го уп­равлін­ня Ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту Ше­пе­тівсь­кої місь­кої ра­ди На­та­лія Мам­чур заз­на­чи­ла, що на сьогод­нішній день се­ред­ня став­ка в об­ласті ста­но­вить 14,5 відсотків. Та­кі міс­та об­ласно­го зна­чен­ня, як Сла­ву­та та Ста­ро­кос­тянти­нів, вста­но­ви­ли для під­при­єм­ців дру­гої гру­пи по­да­ток у роз­мі­рі 18 та 20 від­сотків від­по­від­но.

У під­сумку, на те­ри­то­рії міс­та Ше­пе­тів­ки, сіл Плес­на, Жи­лин­ці та Плі­щин, вста­нов­ле­но та­кі по­дат­ки:

  • для першої групи платників єдиного податку — 10 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законодавством України на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць;
  • для другої групи платників єдиного податку — 15 відсотків до мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством України на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць.

Рі­шен­ня на­бу­ває чин­ності з 1 січ­ня 2022 ро­ку.

Повідомляє видання «День за днем»

Приєднуйтесь до нашого каналу у Viber та Telegram
Поділіться в соціальних мережах:

Популярне