Хмельничанин привласнив 1,5 млн грн. двох підприємців

140
Фото: zak.gp.gov.ua

Меш­ка­нець Хмель­ницької об­ласті зна­хо­див ого­ло­шен­ня в Ін­терне­ті, те­ле­фо­ну­вав клі­єн­там і обі­цяв здій­сни­ти пос­тавки об­ладнан­ня для ви­роб­ниц­тва та пе­ре­ве­зен­ня па­лив­них гра­нул із тир­си, а та­кож сіль­сько­гос­по­дарсь­кої тех­ні­ки.

Нас­прав­ді він не мав на­мі­ру ви­ко­ну­ва­ти взя­ті на се­бе зо­бов’язан­ня, а от­ри­ма­ні гро­ші ви­ко­рис­тав на влас­ні пот­ре­би. Та­ким чи­ном, об­ма­ном та злов­жи­ван­ням до­ві­рою злов­мисник за­во­ло­дів кош­та­ми 2 під­при­єм­ців на за­галь­ну су­му май­же 1,5 млн грн. Про це по­ві­до­ми­ла прес-служ­ба про­ку­ра­ту­ри Пол­тавсь­кої об­ласті.
 
Пол­тавсь­ка міс­це­ва про­ку­ра­ту­ра під­три­ма­ла об­ви­ну­ва­чен­ня в су­ді пер­шої ін­стан­ції сто­сов­но 32-річ­но­го жи­те­ля Хмель­ницької об­ласті. Ви­ро­ком Ок­тябрсь­ко­го район­но­го су­ду Пол­та­ви він виз­на­ний вин­ним та за­суд­же­ний за ч. ч. 2, 4 ст. 190 (шах­рай­ство, вчи­не­не пов­торно, в особ­ли­во ве­ли­ких роз­мі­рах) КК Ук­ра­їни на 7 ро­ків поз­бавлен­ня во­лі з кон­фіска­ці­єю 1/2 час­ти­ни на­леж­но­го йому май­на, повідомляє
 
До наб­рання ви­ро­ком за­кон­ної си­ли за­суд­же­ний про­дов­жить пе­ре­бу­ва­ти під вар­тою.
Приєднуйтесь до нашого каналу у Viber та Telegram
Поділіться в соціальних мережах:

Популярне